Meniu
0

Iš viso: € 0.00

Pirkti

Autorinės teisės

  • Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – LR PŽĮ) 12 str. 3 d. bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo (toliau – LR DĮ) 17 str. 3 d. nurodo, kad nuo paraiškos padavimo datos pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą/dizainą. Nuo šios datos iki ženklo/ dizaino registracijos liudijimo išdavimo datos ženklui/dizainui suteikiama laikina teisinė apsauga, kuri suteikia teisę reikšti pretenzijas kitam asmeniui įspėjant dėl teisių, numatytų LR PŽĮ 38 str. bei LR DĮ 36 str., galimo pažeidimo.
  • LR PŽĮ 38 str. nustato, įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms, arba tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu. Aukščiau minėtas LR DĮ 36 str. suteikia dizaino savininkui išimtinę teisę dizainą naudoti, leisti arba drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, siūlyti parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino.
  • LR PŽĮ 50 str. bei LR DĮ 47 str. suteikia prekių ženklo/dizaino savininkui teisę kreiptis į teismą su reikalavimu įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus bei atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas.
  • Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – LR KĮ) 15 str. 1 d. 1 p. draudžia savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla, arba jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija.
    LR KĮ 15 str. 1 d. 5 p. ūkio subjektams draudžia atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant kito ūkio subjekto gaminio ar jo pakuotės imitavimą, to gaminio ar pakuotės formos, spalvos ar kitų skiriamųjų požymių kopijavimą, jeigu tai gali klaidinti dėl gaminio tapatybės arba jeigu šiais veiksmais siekiama pasinaudojant kito ūkio subjekto reputacija gauti nesąžiningos naudos.